Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

La fondation des monuments funéraires de St-Pierre (orès de Maastricht).

 

 

 

 

Beste mensen:

onze Stichting zal zichzelf opheffen per 1 januari 2016. Onze doelstelling is zo goed als behaald. Bovendien is het niet gelukt om nieuwe actieve bestuursleden te vinden ter voortzetting van onze taken en activiteiten. Deze website zal op termijn verdwijnen en opgaan in de kerkhofsite van het Kerkhof van de Parochie Sint-Pieter. Ons "recept" is inmiddels ingeburgerd bij de parochie. Breur Henket heeft het Kerkbestuur aangeboden zijn werkzaamheden als webmaster op vrijwillige basis voort te zetten. Het kerkbestuur heeft dat verzoek gehonoreerd. Verder zal Breur de activiteiten op het kerkhof als vrijwilliger blijven begeleiden.

Dank voor U aller steun en bijdragen in de afgelopen 10 jaar!

Namens het bestuur,

Breur Henket, secretaris/penningmeester.

 

De Stichting heeft ten doel:

  • het inventariseren, behouden en restaureren van bijzondere grafmonumenten binnen de voormalige gemeente Sint Pieter (thans gemeente Maastricht). Notre fondation s'occupe de restaurer des monuments funréraires anciens afin de les conserver et d'éviter leur disparition.

  • Het inventariseren, archiveren, bestuderen en openbaar maken van de geschiedenis van de begraafplaats(en) binnen de voormalige gemeente Sint Pieter (thans gemeente Maastricht).

  • Het inventariseren, archiveren, bestuderen en openbaar maken van de geschiedenis van personen die begraven zijn binnen de voormalige gemeente Sint Pieter (thans gemeente Maastricht), dan wel op eniger wijze een verband hebben (gehad) met genoemde begraafplaats(en).

  • De stichting beoogt niet het maken van winst.

Klik op de foto voor meer achtergrond informatie over dit grafkruis.

 

Samenstelling bestuur:

 

Voorzitter: Dhr. V. Ceulen, wijngaardenier, lid dragersgilde H. Petrus en maatschappelijk op vele terreinen actief.

Penningmeester/Secretaris: Dhr. C.M. Henket, directeur Personal Computer Helpdesk, genealogisch onderzoeker, "amateur historicus en heemkundige", werkzaam als vrijwilliger binnen diverse maatschappelijke organisaties, adviseur van de Kerkhofcommissie van het Rooms Katholieke Kerkhof Sint Pieter, bestuurslid Stichting IN DE KIEKKAS te Maastricht, bestuurslid van het forum Stichting MestreechOnline, initiatiefnemer oprichting Stichting Grafmonumenten Sint Pieter. Zie: Startpagina Breur Henket.

Bestuurslid: Mr. E. de Beaumont. Ondermeer gespecialiseerd in krijgsgeschiedenis en 19e eeuwse Nederlandse wapenindustrie - Eindhoven.

Bestuurslid: vacature.

Voorheen Dhr. R. Kamps. Dhr. Kamps was vrijwilliger bij Stichting Oud Sint Pieter te Maastricht. Dhr. Kamps is onder andere auteur van het boek The Titanic and the Californian - The State Versus Lord  (Tempus, 2007), andere Engelstalige publicaties en auteur samen met Dhr. W. Lem van het boek het Kanaal van Luik naar Maastricht. Een vergeten vaarweg, uitgegeven door Stichting IN DE KIEKKAS. Zie: Rob Kamps Titanic.

 

11 januari 2014 bereikte ons het droeve bericht dat Dhr. Kamps 10 januari 2014 onverwacht is overleden. Moge hij rusten in vrede.

 

 

Verder zijn een groot aantal mensen actief die ons initiatief ondersteunen en de realisatie van onze projecten mogelijk maken.

 

 

 

Ons motto en drijfveer "en vergeet mij niet" is afkomstig van het grafkruis van Pieter Gilles Claessens (1768-1843).

 


Deze website werd op vrijwillige basis ontworpen en wordt beheerd door Breur Henket te Maastricht. De site is geoptimaliseerd voor een resolutie van 1024x768 en Internet Explorer. De webpagina's over het kerkhof van St. Pieter is een activiteit van Breur Henket als privé persoon, gefinancierd door hemzelf, niet uit middelen van Stichting GSP, met alle daartoe verbonden rechten.

Onze organisatie

 

Waarom opgericht ?

Geruime tijd geleden begon Breur Henket uit nieuwsgierigheid met een onderzoekje naar zijn voorouders. Dat resulteerde al spoedig in een veelomvattend onderzoek. Als naamdrager Henket, getrouwd met een Lamberti afkomstig onder andere van Caberg-Rosier, kom je onvermijdelijk terecht op het kerkhof van Sint Pieter. Al snel bleek dat de daar begravenen op de een of andere wijze vaak familie van elkaar waren. Aldoende werd er veel informatie vergaard, ook informatie die niet direct verband hield met het onderzoek.

Met deze verkregen informatie wilde Breur iets meer doen. Gezien vanuit zijn professie - de computerbranche - was de keuze voor de "democratisering" van de gegevens niet moeilijk. Gekozen werd voor een illustratieve presentatie van de info opgedaan tijdens de bezoeken aan het kerkhof, onderbouwd door bestudering van alle beschikbare bronnen. Het resultaat is de nu bekende website over het kerkhof van Sint Pieter, gemaakt op per

soonlijke titel: Het kerkhof van St. Pieter bij Maastricht "Op de Berg". De website werd meteen goed ontvangen; veel mensen reageerden spontaan, zelfs uit de hele wereld. Vele e-mailtjes en brieven werden ontvangen met een schat aan informatie over het kerkhof en de daar begravenen: bidprentjes, overlijdensadvertenties, foto’s, krantenartikelen, anekdotes enz. Een aantal mensen begon het kerkhof in een ander licht te zien; de drempelvrees werd voor velen weggenomen. Personen die al jarenlang niet meer het kerkhof bezocht hadden, kwamen weer. Anderen, voor wie het fysiek onmogelijk is om naar het kerkhof te komen, kunnen vanuit de thuis/verzorgingssituatie via internet het kerkhof "virtueel" bezoeken. Ook ontstond spontaan een prettig functionerend informeel samenwerkingsverband tussen de kerkhofbeheerders, de grafdelver, de koster, omwonenden, vrijwilligers van de Stichting Oud Sint Pieter en andere personen welke ieder op hun eigen wijze bezig waren met onderzoek of betrokken waren met het beheer van het kerkhof.

 

Allerzielen 2008: een kerkhof brengt mensen samen.

De parochie van Sint Pieter kan niet alles alleen doen. Graven moeten geruimd worden, de kerkhofinrichting moet gepland worden en de hoofdtaak: er moeten mensen waardig en in de katholieke traditie begraven worden. Bij het ruimen van graven ontstaat een dilemma. Wat te doen met grafmonumenten welke een cultuurhistorische waarde vertegenwoordigen, wat te doen met de graven van bekende personen of anderen die van belang kunnen zijn voor toekomstige generaties. Vaak zijn er geen nakomelingen te traceren of wil/kan de familie niet meer betalen voor het behoud van een graf. Het is natuurlijk geen taak voor de kerk zelf om hier een oplossing voor te vinden.

In 1985 schreef oud-minister Elco Brinkman tegen de achtergrond van de decentralisatie van de monumentenzorg en een nieuwe Wet op de lijkbezorging een brief aan alle gemeenten in Nederland met het verzoek meer aandacht te schenken aan het funeraire erfgoed. Het behoud van het funeraire erfgoed impliceert natuurlijk onderzoek, herstel, restauratie en informatieverstrekking over het "lijdend" voorwerp. Om dit te realiseren leek het zinvol een Stichting op te richten: Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter. Deze Stichting is een rechtspersoon en kan giften, contributies, en dergeljke in goede banen leiden. Na een informele belronde bleek al snel dat velen enthousiast waren en zijn over een dergelijk initiatief. Diverse mensen met een maatschappelijke functie, deskundigen op het gebied van sociaal-culturele en historische aspecten, mensen uit het bedrijfsleven en personen met een publieke functie werden benaderd om de haalbaarheid van een dergelijke Stichting te peilen.

Secretaris Breur Henket vertelt met kennis van zaken ter plekke over de bijzonderheden van grafmonumenten en de hier begravenen; een moment van bezinning kan uiteraard nooit kwaad.

Verder pleiten wij voor het instellen van het zogenaamde Grabmalpatenschaft. Dit houdt in dat men een oud grafmonument, waarvan afstand is gedaan of geen nabestaande meer van te vinden zijn, kan overnemen. De overname geschiedt kosteloos doch met de voorwaarde dat het grafmonument opgeknapt wordt. Men mag indien, mits het geen afbreuk doet aan het monument, dit op passende wijze voorzien van de eigen naam. Op deze manier hopen wij op de begraafplaatsen oude en monumentale grafmonumenten te kunnen behouden, die anders verwijderd of vernietigd zouden moeten worden. Om dit te kunnen realiseren zijn wij wat het kerkhof betreft wel afhankelijk van de goedkeuring van het Kerkbestuur. Het moment van ingangsdatum van de te innen grafhuur is momenteel nog een punt van discussie tussen Kerkbestuur en onze Stichting.

Onze Stichting werd 15 mei 2006 opgericht en heeft haar statuten vastgesteld. De akte passeerde bij notaris Thissen van voorheen Kantoor Achten Thissen Notarissen en dit kantoor was op deze wijze onze eerste sponsor.

September 2007 besloot het Bestuur van de Stichting Elisabeth Strouven een bedrag van € 5.000,00 te schenken ten behoeve van de restauratieprojecten ontwikkeld door onze Stichting. Daarmee was Stichting Elisabeth Strouven onze eerste subsidiegever, waarvoor onze dank.

De Stichting Bonhomme Tielens doneerde eveneens een bedrag van

€ 5.000,00 op 20 november 2009 ter realisatie van onze restauratieprojecten. Waarvoor onze dank.

 

 

Werkgroepen:

Oorspronkelijk werd gekozen voor vaste werkgroepen: werkgroep genealogie, werkgroep historisch onderzoek e.d. Deze statische indeling van werkgroepen hebben wij "op weg zijnde" verlaten. Per grafmonument, dus projectmatig, ontstaat een tijdelijke werkgroep van familieleden, nakomelingen, geestverwanten, onderwerpdeskundigen enz. Zo ontstaat een netwerk van te raadplegen personen, instellingen, bronnen welke weer van dienst kunnen zijn bij andere projecten. Het grote aantal reacties in de vorm van e-mails, brieven, gesprekken en telefoontjes bewijst de succesformule in deze. Onze website en acteren nodigt uit tot interactief handelen. Het daadwerkelijk realiseren van restauratieprojecten binnen korte termijn nodigt uit tot navolging. Steeds vaker benaderen personen onze Stichting ter restauratie van, met vragen over of verzoeken om een rondleiding.

 

Op locatie wordt heel wat overleg gevoerd over te verrichten werkzaamheden.

Een praatje met buurtbewoners kan heel informatief zijn.

 

 

De Historische Kring Maastricht van het LGOG organiseerde dinsdag 7 en woensdag 8 mei 2013 in het kader van "lieu de mémoires" twee excursies op ons kerkhof. 7 mei was Mevr. Ineke Henket-Lamberti van Stg. Grafmonumenten Sint Pieter gids en 8 mei was Mevr. Miets Morreau van Stg. Oud Sint Pieter gastvrouw ter plekke. Beide avonden waren volgeboekt.

 

 

 

3 oktober 2012 was er voor de leden van de Salon Sint-Pieter een rondleiding over het kerkhof van Sint-Pieter georganiseerd. Na de rondleiding werd door Breur Henket van Stg. Grafmonumenten Sint-Pieter "Aon de Slouw" een lezing met beeldmateriaal gegeven over de historie van kerken en kerkhof.

27 oktober 2012 was de familiedag van het Dragersgilde Heilige Petrus; een rondleiding over het kerkhof vormde een onderdeel van het dagprogramma.

10 en 11 september 2011: in het kader van de Open Monumentendag 2011 verzorgde Stg. Grafmonumenten Sint Pieter twee rondleidingen langs adoptiegraven.

 

 

Het thema van de 25ste Open Monumentendag is Nieuw gebruik - Oud gebouw en gaat over herbestemming. Herbestemming van monumenten sluit nauw aan bij de missie van Open Monumentendag. De toegenomen publieke aandacht voor monumenten door de Open Monumentendag heeft er voor gezorgd dat de zorg voor monumenten steeds meer op de politieke agenda is komen te staan. En daarmee ook het behoud, de betekenis en herbestemming van monumenten.

Bij zowel de Open Monumentendag als bij herbestemming is aandacht voor behoud, maar ook voor ontwikkeling en een nieuwe vorm. En net als bij de Open Monumentendag wordt ook bij herbestemming vooruit gekeken en krijgen monumenten, ongeacht hun leeftijd, een nieuw leven, een nieuwe betekenis, en kunnen daarmee een verbetering voor hun omgeving betekenen. Stg. Grafmonumenten Sint Pieter realiseert al jaren bovenstaande visie.

Ook op 9 september 2012 werd een rondleiding verzorgd op het kerkhof in het kader van Open Monumentendag 2012.

 

 

2 september 2011: Breur Henket/Ineke Lamberti van Stg. Grafmonumenten Sint Pieter en Pierre Swaen van Kerkhofbeheer Sint Pieter verzorgden een rondleiding voor de leden van de Maastrichtse Ski Club.

7 juli 2011 bezocht de Werkgroep "Behoud en Beheer grafmonumenten R.K. Kerkhof Papenhoven" uit Grevenbicht ons kerkhof.

 

Ervaringen werden uitgewisseld.

 

Deze werkgroep bestaat uit 5 leden:

Dr. Jean Knoors, historicus en voorzitter Heemkunde Bicht;
Mevr. Annemie Dormans, Monumentencoach bij de overheid;

Dhr. Miel Jaspers met kennis over symboliek van grafmonumenten en lid van Heemkunde Bicht;

Dhr. Ben Webers, Heemkunde Bicht;

Dhr. Jo Janssen, kerkhofbeheerder.

 

Breur Henket en Ineke Lamberti ontvingen de werkgroep namens Stg. Grafmonumenten Sint-Pieter.

 

Informeren over: 5 mei 2010 Bevrijdingsdag. Pierre Swaen (kerkhofbeheer), Breur Henket en Ineke Lamberti (Stg. Grafmonumenten Sint Pieter) hielden een rondleiding op het kerkhof voor Les Amis (senioren) van de Koninklijke Papierfabrieken Nederland vestiging Maastricht.

Interviews met mensen zijn belangrijk om onbeschreven historie te horen en daaruit te destilleren wat belangrijk is om te vertellen aan generatiegenoten en toekomstige generaties. Koster Jo Rosier wisselt van gedachte met Breur Henket op een van de open-deur dagen van de kerk van St. Pieter boven.

Een van onze medewerkers Dhr. L. M. Swaen - aan het werk voor Stichting GSP.

Dhr. Rob Dresens is zeer geconcentreerd aan het werk voor onze stichting.

Onze voormalige penningmeester Mevr. I. Henket-Lamberti aan de balie van het R.H.C.L. te Maastricht bij gastvrouw Mevr. K. van Deijck.

Steun, deskundigheid en netwerken werden ons toegezegd door vele personen, stichtingen, instellingen en bedrijven uit heel Nederland. Voor de formele oprichting van onze stichting werd bekeken of er voldoende draagvlak was wat betreft de zinvolheid van een dergelijk initiatief. De benaderde groep mensen is bereid ons - indien nodig - vanuit hun deskundigheid te adviseren bij de aanpak van onze activiteiten.

Er valt heel wat te regelen om een stichting goed te organiseren en verantwoorde restauraties mogelijk te maken. Pater Harrie Heesters (), zijn "kapelaan" Mike en Breur Henket praatten regelmatig over iconografie, religieuze kunst en andere zaken betreffende het religieuze erfgoed. Een goede kennis van zaken, het raadplegen van professionals op diverse vakgebieden en ervaringsdeskundigen is onontbeerlijk om een verantwoord resultaat te bereiken.

Ons beleidsplan:

Fondswerving:

  • Via vrienden van ….

  • Sponsoring bedrijfsleven.

  • Schenkingen van particulieren.

  • Aanvragen subsidies bij subsidiënten met als onderwerp behoud van cultureel erfgoed.

Alle inkomsten zullen enkel gebruikt worden voor restauratieprojecten en de daarbij behorende te maken kosten. Medewerkers en bestuursleden van SGSP ontvangen geen kostenvergoedingen. De kantoor- en secretariaatskosten van SGSP zijn gedekt door jaarlijkse sponsor bijdragen. Een eventueel batig saldo zal rente gevend gestort worden op een spaarrekening; bij voldoende saldo zullen tegoeden weer opgenomen worden ten gunste van een restauratieproject.

Tip:

Schenken aan een goed doel waarvan ú fiscaal ook voordeel hebt? Dit kan. Deze schenking moet dan wel zijn vastgelegd in een notariële akte. Het goede doel waaraan u schenkt moet zijn gerangschikt als "Algemeen Nut Beogende Instelling".  Onze Stichting is gerangschikt als een ANBI sinds 1 januari 2008 onder dossiernummer 56 376. Deze ANBI-status werd in 2010 nogmaals getoetst middels een bedrijfsbezoek als gevolg van de strengere voorwaarden per 1 januari  2010 en de ANBI-status werd wederom verleend aan onze Stichting door de Belastingdienst. Alleen de instellingen die de Belastingdienst heeft aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen. Als een goed doel is gerangschikt, is er zowel voor de schenker als het goede doel zelf voordeel. Per 1 januari 2012 verkregen wij de status Culture ANBI. RSIN nummer  816179785. Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extragiftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelastingZie: belastingdienst.nl algemeen_nut_beogende_instellingen/culturele_anbi.


 

 

Stichting GSP werd gesponsord door:

 

 

ThissenGroutarsVrancken Team Notarissen

Personal Computer Helpdesk

Administratiekantoor Van de Ven

Vakkleding CEULEN voor bedrijf en particulier

 

 

Uitvaartverzorging Van Thor

 

De Stichting werkt via een “open source” methode. Dat betekent dat het raamwerk van de Stichting - de opzet, organisatie en website - toegepast kan worden op iedere begraafplek en onze Stichting bereid is alle beschikbare informatie te delen en waarnodig stimulerend en begeleidend op te treden. Kenmerkend is ook de democratisering op persoons- en/of beroepsniveau. Niet alleen de adel, de pachter, de ondernemer of industrieel, de geestelijkheid maar ook de gewone (vak)man - de hovenier, de schipper, de dagloner, de smokkelaar, de kunstenaar enz. krijgen alle aandacht bij de realisering van de doelstellingen van onze Stichting. Waar mogelijk wordt er een brug geslagen naar het heden middels het interviewen van nakomelingen, kennissen, oud-collega's en vergelijkend fotomateriaal van de plaatselijke situatie vroeger-nu. Alle medewerkers van Stichting GSP zijn vrijwilliger.
 

Vrienden van Stichting GSP:

 

iedere bijdrage, omgeacht de hoogte van het bedrag, is welkom ter ondersteuning van onze activiteiten. Tot 1 januari 2014 mochten wij een totaalbedrag van € 3.694,15 ontvangen van "vrienden van". Deze inkomsten werden en worden geheel gebruikt voor restauratiedoeleinden.

 

Bij deze bedankt voor uw donaties/schenkingen.

 

Webmaster: Dhr. C.M. Henket is vrijwillige webmaster van deze site en tevens van de website over het kerkhof van Sint Pieter "Op de Berg" te Maastricht.

 

De beheerders van het kerkhof van Sint Pieter, Dhr. P. Swaen en Mevr. L. Mordang, zijn de contactpersonen tussen Stichting GSP/kerkhofcommissie en het Kerkbestuur van de parochie Sint Pieter wat betreft de kerkhofactiviteiten. Dhr. Henket is adviseur van de kerkhofcommissie van de Parochie Sint Pieter.