Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Simonis Hubertus FEIJ - Maria Catharina WINANTS / Joannes Petrus Hubertus FEIJ  / Eugène Maria HUPKENS - Johanna Catharina Hendrika van Dillen

- Een kruis met bloem; twee gekruiste taxustakken en een krans met bloemen -

De Taxus (Venijnboom) staat symbool voor dood en rouw, maar met zijn altijd groene naalden en hoge leeftijdsverwachting is hij tezelfdertijd de uitdrukking van onsterfelijkheid en hoop op leven na de dood. Binnen in de bloemenkrans heeft waarschijnlijk oorspronkelijk een foto of ornament gezeten.

Eeuwigdurend eigendom. Vak IJ 16. Koopgraf. 15 oktober 1885 werd ƒ40,- betaald, evenals op 19 mei 1890. Het grafmonument werd gemaakt door steenhouwer H. Piery.

Dit grafmonument werd in 2010 gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Hier ligt begraven / Simon Hubert FEIJ / president / der voormalige kerkfabriek / oud-wethouder / en gemeente-ontvanger / overleden te sT Pieter / den 15 october 1885 / in het 79ste jaar zijns levens / echtegenoot van / Maria Catharina WINANTS / overleden te St Pieter / den 20 mei 1890 / in het 78ste jaar haars levens / R.  I.  P.

 

Onderstuk met marmeren plaat.

Detai stèle.

Detai stèle.

- Een marmeren plaat -

PETRUS FEY / in leven gem.ontvanger / 1843  1911

 

Op voorwerk:

 Eugène Hupkens / * 27-06-1941 16-05-2010 / ∞ / Joke van Dillen / 15-7-1942  23-4-2014

 

Het grafmonument voor de restauratie in 2010.

De ouders van Simonis Hubertus FEIJ waren:
Joannes FEIJ (FEIJT) gedoopt op 21 maart 1769 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Joannes KRIJSCHER en Anna Catharina VAN GULPEN. Jean overleed 19 september 1849, 80 jaar oud te St. Pieter en werd 21 september 1849 te St. Pieter bijgezet. Hij was hovenier, tuinder van beroep.
Anna Maria Sophia JONGEN: Anne Sophie werd gedoopt op 26 juli 1771 te St. Pieter. De doopgetuigen waren Wilhelmus BECKERS, Sophia VANDERBROECK en Agatha TIMMERMANS. Zij overleed 18 juli 1849, 79 jaar oud te St. Pieter en werd 20 juli 1849 te St. Pieter begraven. Ook zij was hovenierster van beroep.

Dagboek Rosier: 1831. Op den 5 Junius is de bronk maar gegaan langs Jan Feyt, niet tot aan Sint Pieters Poort door de werken, ook niet over de Blekerij, dit was met den oorlog en de belegering. 1837. Den 4 Julius Dynsdag is Jan Feijt uyt de stad Maastricht gebragt met 2 schandarmen, en hij mag zig niet in Sint Pieter of op het Hollandsch meer houden, hij had lang in Maastricht vastgezeten, hij is de zoon van Jan Feijt en Anna Maria Jongen, hij is nog jongman. Had hij meegevochten met de Belgische opstandelingen, gesmokkeld?

Hubert werd geboren op 16 juli 1807 te St. Pieter. Hij huwde Maria Catharina WINANTS (WIJNANDS),
dochter van Paulus WINANTS en Maria Gertruida GORREN, 11 februari 1836 te St. Pieter (kerkelijk huwelijk op 14 februari te St. Pieter).

 

 

 

Kinderen allen geboren te St. Pieter:

i. Maria Gertrudis Hubertina FEIJ geboren op 23 februari 1837 en gedoopt op 24 februari 1837 te St. Pieter. Gertrude huwde Joannes Andreas FRISSEN, zoon van Willem FRISSEN en Anna Catharina LINSSEN, 29 augustus 1882 te St. Pieter. Zij overleed 9 mei 1898 (op bidprentje staat vermeld 10 mei 1898), 61 jaar oud te Sint Truiden (België), Rue de l'Abbaye (Abdijstraat) no. 2 en werd 11 mei 1898 te St. Pieter begraven. Zij woonde al meer dan twee jaar voor haar dood te Sint Truiden als assistentenverpleegster in het krankzinnigengesticht en heeft aldaar aldaar onafgebroken gewoond tot haar dood. Haar nalatenschap, een perceel bouwland op de Plenkershoven, legateerde zij aan het kerkbestuur van de parochie St. Pieter.

 

 


ii. Henricus Joannes Hubertus (Hendrik Jan Hubert) FEIJ geboren op 29 november 1838 en gedoopt op 30 november 1838 te St. Pieter. Hendrick (Peer) huwde (1) Maria Hubertina GORREN 10 oktober 1862 te St. Pieter. Hendrick huwde (2) Anna Maria Hubertina ROIJMANS 10 januari 1881 te St. Pieter. Hij overleed 20 augustus 1928, 89 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) Papenweg 28 en
werd begraven op 23 augustus 1928 te St. Pieter. Zie:
vak G Fey.


iii. Servatius Hubertus FEIJ (FEY) geboren en gedoopt op 23 augustus 1841 te St. Pieter. Servé huwde Maria Constantina Hubertina ROIJMANS (ROYMANS),
dochter van Joannes ROIJMANS (ROOMANS) en Maria SCHEPERS (SCHIEPERS SCHIPERS), 31 december 1869 te St. Pieter. Hij overleed 24 februari 1914, 72 jaar oud te St. Pieter en werd  27 februari 1914 te St. Pieter bijgezet. Constantina werd geboren op 21 juli 1845 te St. Pieter. Constantina overleed 9 januari 1898, 52 jaar oud te St. Pieter en werd begraven te St. Pieter. Zie: vak B Devens-Feij.

 

 

iv. Joannes Petrus Hubertus FEIJ (FEY) geboren en gedoopt op 1 december 1843 te St. Pieter. Pieter huwde (1) Maria Ida MAESEN (MAESSEN), dochter van Jacobus MAESEN en Catharina STEVENS, 3 mei 1876 te St. Pieter. Ida overleed 8 september 1893, 46 jaar oud te Maastricht en werd 10 september 1893 te St. Pieter begraven in vak IJ 3. Pieter huwde (2) Maria Josephina THUIJS, dochter van Thomas THUIJS en Maria Catharina ROBEERTS, 3 april 1894 te St. Pieter. Hij overleed 28 december 1910, 67 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 31 december 1910 te St. Pieter. Zie: vak A Feij Loijens / vak A Fey Hameleers en vak G Feij.

 

Dochter uit het eerste huwelijk Maria Constantina Hubertina FEIJ werd geboren op 2 augustus 1886 te St. Pieter. Constantine huwde Henri Emile Charles GOFFIN, zoon van Carolus Henricus Josephus (Charles Henri Joseph) GOFFIN en Oliva Rosalia LIGOT, 1 augustus 1911 te St. Pieter. Zij overleed 27 augustus 1931, 45 jaar oud te Maastricht en werd 29 augustus 1931 begraven te Maastricht (Begraafplaats Tongerseweg).
 

 

 

v. Maria Catharina Hubertina FEIJT gedoopt op 27 december 1845. Maria overleed 1 januari 1846, 5 dagen oud te St. Pieter en werd begraven op 2 januari 1846 te St. Pieter.

 

vi. Wilhelmus Hubertus FEIJ geboren op 16 april 1847. Willem Hubert huwde Maria Elisabeth Hubertina KRUIJEN 4 januari 1878 te St. Pieter. Willem Hubert overleed 25 april 1921, 74 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd aldaar begraven. Zie: vak IJ Feij - Kruijen.


vii. Catharina Hubertina FEIJ (FEY) geboren op 1 mei 1853. Catharina huwde Henri Joseph Hadelin CLOSSET 22 november 1875 te St. Pieter. Catharina overleed 25 juli 1921, 68 jaar oud op de Bleekerij 38 te Maastricht (St. Pieter). Zij werd 28 juli 1921 te St. Pieter begraven.
Zie: Stichting Grafmonumenten Sint Pieter familie Closset.
 


Hubert overleed 15 oktober 1885, 78 jaar oud te St. Pieter (Papenstraat) en werd aldaar begraven. Van beroep was hij hovenier/landbouwer. Volkstelling St. Pieter 1850/1860: broodbakker en wonend Blekerij 16. Naast president van de voormalige kerkfabriek was hij in 1848 raadslid, sinds 1854 wethouder, van 1857 tot  1885 gemeenteontvanger en sinds 1847 ontvanger van het Burgerlijk Armbestuur. Catharina werd geboren op 5 mei 1812 te St. Pieter en overleed 20 mei 1890, 78 jaar oud te St. Pieter en werd 22 mei 1890 te St. Pieter bijgezet. Sterfhuis Papenstraat.

 

Extract uit de registers van den Burgelijke Stand der gemeente Sint Pieter:

Acte de naissance

L’an mil huit cent et douze le cinq jour du mois de mai vers les deux heures de la nuit est née à st pierre Marie Catharine Winants fille légitime de Paul winants et de marie gertrude gorren son épouse 

Voor een eensluitend extract uitgereikt door ons Burgemeester ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Sint Pieter heden den 8 februari 1836

De Burgemeester

G: janssen

 

Acte de naissance

L’un mille huit cent et sept le seizieme jour du mois de Juillet a douze heures et dimi de la nuit est né a st pierre simon hubert Feij fils legitime de Jean Feij et de anne Sophie Jongen son épouse. 

Voor eensluidend extractie uitgereikt door ons burgemeester ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente St Pieter heden den 8 februari 1836 

De burgermeester

G: janssen

 

Simon Hubert werd voor de lichting van 1926  ingeschreven voor de nationale militie en ingeloot met nummer 11. Een vervanger (remplaçant) wordt door hem gevonden en zelf hoeft hij zijn dienstplicht zodoende niet te vervullen.

 

 

 

 

 

 

Signalement:

Lengte,                 

eene el 7 palmen

5 duim 8 streep

Aangezigt                   ordinair

Voorhoofd                   klein

Oogen                        blaauw

Neus                          dik

Mond                          ordinair

Kin                             rond

Haar                           en?

Wenkbraauwen           blond

Merkbare tekenen

Handtekening,

S. Feijt

Nationale Militie

Provincie Limburg

Certificaat

De gouveneur der provincie Limburg verklaart dat Feij Simon Hubert geboren te Sint Pieter den 16 July 1807 van beroep hovenier, zoon van Jan en van Anna Sophia Jongen, de vader van beroep hovenier wonende te Sint Pieter binnen de gemeente van Sint Pieter voor de nationale militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nummer elf hetwelk tot den dienst verpligtte, hij daaraan heeft voldaan door het stellen van eenen plaatsvervanger.

Gegeven te Maastricht, den 30 January 1836

Het lid van den Provincialen Raad, waarnemende de functien van Gouveneur der Provincie Limburg

M.A. Vierens

De algemene dienstplicht werd door de overheid ingevoerd in 1810. Het was de Franse tijd en de dienstplicht werd de conscriptie genoemd. Deze bestond tot 1813. De conscriptielijsten zijn eenvoudige alfabetische lijsten van alle jongemannen van 19 jaar, met vermelding van geboortedatum. In 1814 werd deze algemene dienstplicht verzacht tot een systeem van vrijwillige dienst, aangevuld door lotelingen, en de mogelijkheid zich door remplaçanten te laten vervangen.

 

17 mei 2010 werd begonnen met de restauratie van dit grafmonument gemaakt door steenhouwer H. Pirey.

H. Pirey (Pireij) signeerde de grafsteen.

 

 

 

 

 

 

20 mei 2010 werd de opgraving en herbegraving van de stoffelijke resten Feij - Winants uitgevoerd. De stoffelijke resten werden opgegraven en herbegraven op een dieper niveau om plaats te maken voor de onlangs overledene. Het grafmonument - een klassieke hardstenen stèle op een iets breder onderstuk, bekroond met een gestileerd Latijns kruis met bloemmotief - bleek goed gefundeerd te zijn middels mergelblokken welke in de diepte breder werden. Het voormalige en verwijderde voorstuk bleek niet gefundeerd te zijn geweest. Uit het bodemprofiel bleek dat op ongeveer 25 cm diepte een pad is geweest van waarschijnlijk "asseraoje" (sintels). Een nieuw kaderfundament werd aangebracht t.b.v. een nieuw geplaatst grondstuk/voorwerk. Het oude achterste gedeelte van het grafmonument werd schoongemaakt; het topkruis werd opnieuw vastgezet, evenals de marmeren voorplaat.

 

21 mei 2010 werd de adoptiehouder Eugène HUPKENS hier begraven.

 

Eugène werd geboren op 27 juni 1941 te Maastricht. Hij overleed 16 mei 2010, 68 jaar oud te Maastricht. Eugène werd begraven 21 mei 2010 op te St. Pieter.

 

23 september 2010 werd begonnen met het schoonmaken van het grafmonument. Het monument werd geheel gedemonteerd, opnieuw gefundeerd en opgebouwd.

 

De restauratie werd 11 oktober 2010 afgerond.

 

 

Joke werd geboren op 15 juli 1942 te Utrecht. Zij overleed 23 april 2014, 71 jaar oud te Maastricht. Joke werd bijgezet op 26 april 2014 te St. Pieter.
 

John Legend - All Of Me:

Een kleinkind zong dapper en mooi het All of Me van John Legend voor haar oma.