Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

Tot 19 november 2010 stond dit vroeg 17de eeuwse grafkruis langs de zuidmuur van het kerkhof. Het grafmonument heeft de vorm van een Latijns kruis, de oervorm van een grafkruis. Aan de zuidmuur was het kruis niet betrouwbaar bevestigd en gefundeerd. Bovendien waren twee breuklijnen aanwezig. Het eventueel omvallen van dit oude kruis zou leiden tot verlies van een bijzonder funerair erfstuk. Besloten werd, na overleg met de kerkhofcommissie van de parochie Sint Pieter, kwetsbare grafkruizen langs de zuidmuur van het kerkhof opnieuw te gebruiken voor adoptiegraven. Zo wordt bereikt dat deze grafkruizen de noodzakelijke reparaties ondergaan, weer functioneel worden en een toezichthouder krijgen - de adoptiehouder - welke een zorgplicht krijgt voor zijn grafkruis. Het grafkruis krijgt de adoptiehouder in bruikleen; het grafkruis blijft eigendom van het Kerkbestuur. Dit hardstenen grafkruis, oorspronkelijk waarschijnlijk afkomstig van het oude kerkhof rondom de St. Lambertuskapel, wordt op de breukvlakken gepend en geheel schoongemaakt. Daarna zal dit grafkruis op een plek achter de absis in vak B geplaatst worden als onderdeel van een adoptiegraf.

H Denies Nefquen-Gaedet

- Een schildje - 

19 november 2010 werd het grafkruis weggehaald van de oude plek aan de zuidmuur van het kerkhof ter restauratie.

Het grafkruis voorheen aan de zuidmuur.

Ici Gist / Lespevs / Mathi ~ / Nefqven / appell'ez / Denies ~ / Gaedet - Eagée - de - 45 - ans - / qvi - trepasa - le 29 - dv - moi. / de 7tembr - en - lan - 1617 - et / a laisé - 13 - enfans - vivant / diev - ait - son -âme - en - paradis / hie - lid - be / graven - de / hvysvrov / we - van - ma / tis - nefquen / ghenamt / denies - ga / edet - 45 ia / eren - avt / end / is / o / verleden / den - 29 se / ptembre - / 1617 heben / de - 13 kin / dre - leven / de - gela / te - bidt - Godt - van / haere ~ / siele ~

 

Denies GAEDET werd geboren omtrent 1572 en begraven op 29 september 1617 te St. Pieter zijnde 45 jaar oud. Zij was de huisvrouw van Matthias NEFQUEN en hebben 13 kinderen gehad.
 

Inschrijving in het begraafboek van St. Pieter. Woonde te Limmel?

 

 

P. Doppler: Het Tweede Burgerboek van Maastricht (1421-1442): 
"Servatius Eugenius GADET werd geboren te Maastricht in 1648 uit het huwelijk van Claudius GADET,
zoon van Claudius en Marie LOVET, en van Johanna KEEN, geboren te Visé 28 Januari 1619, dochter van Jan KEEN [CAEN] en Anna NOTERMANS. Hij deed de humaniora in zijne geboorteplaats en studeerde de wijsbegeerte en H. Godgeleerdheid te Leuven aan het Luiksch College en was reeds baccalaureus, toen hij in 1669 door het Kapittel van O. L. Vrouw begiftigd werd met 't beneficie van den H. Nicolaus in de kerk te Weustherck, dat zijn broeder Jan, ingevolge zijne benoeming tot pastoor van Gulpen, op hem geresigueerd had. Het volgende jaar verkreeg hij op aanbeveling van den pastoor van St. Mathiaskerk te Maastricht het beneficie ter eere van de H. Maagd, in die kerk gelegen; twee jaar later in 1672 werd hij aangesteld tot eersten kapelaan of onderpastoor dier kerk en 21 Maart 1673 werd hij door het kapittel van St. Servaas opgenomen onder zijne leden en tevens benoemd tot pastoor van St. Mathias. Kort daarop promoveerde hij tot licenciaat in de H. Godgeleerdheid. Tijdens zijn pastoorsambt werd in de St. Mathiaskerk opgericht de broederschap van de geloovige zielen, die thans nog bestaat. Hij maakte zijn testament 27 Januari 1709, overleed den 12e der volgende maand en werd ter aarde besteld in de St. Servaaskerk in de kapel van den H. Antonius."

Na een aantal gesprekken met de adoptiehouders werd op 18 oktober 2010 bekeken welke werkzaamheden verricht moeten worden op de nieuwe plek voor het grafkruis. Het kindergraf van Fritske Heymen in vak D (D 10) moest geruimd worden, wegens verlopen van de grafhuur in 1999. Het achterstuk van dit kindergraf wordt schoongemaakt en herplaatst bij het monument voor het ongeboren kind. Fritske blijft gewoon op deze plek begraven; zijn grafrust wordt niet verstoord. De adoptiehouders krijgen er een "pleegkindje" bij. 19 november 2010 werd het fundament voor het grafkruis en het nieuwe voorwerk gemaakt.

24 maart 2011 werd de restauratie afgerond. Het vroeg 17de eeuwse grafkruis werd op de breukstukken gepend; het ruwe fundament werd behouden. Na droging van kruis en grondstuk zullen deze nog geïmpregneerd worden. Dit grafmonument is geadopteerd door Dhr. en Mevr. Ramaekers - Van der Linden.

Bij het monument voor het ongeboren kind werd 19 november 2010 het fundament gelegd voor een aantal zwervende (kindergraf)monumentjes.

Herplaatsing op 1 april 2011.

 

 

 

 

 

 

 

Fritske Heijmen

 

Detail.

De oude situatie in vak D 10; 1 april 2011 werd het steentje geplaatst op de nieuwe locatie.

   

Fredericus Christianus HEIJMEN

 

- Een kindergraf, bloemmotief en kruis -
 

Hier rust / ons lief zoontje / Fritske Heymen / * 21-5-1951 / † 29-5-1959

 

De ouders van Fredericus Christianus HEIJMEN waren:
Marcel Martin HEIJMEN 8 december 1916 geboren te Luik. Marcel huwde Francisca Johanna VAN DE WIJGAART 27 december 1944 te Maastricht.
Francisca Johanna VAN DE WIJGAART werd 20 november 1916 geboren te Lanaye.


Fritske werd 21 mei 1951 geboren. Hij overleed 29 mei 1959, 8 jaar oud te Werkendam. Fritske werd 6 juni 1959 begraven te St. Pieter.
 

Het grafkruisje van Klara STEIN stond vroeger langs de zuidmuur en is op zeker moment terechtgekomen aan de westmuur bij de meest recente uitbreiding van het kerkhof. Dit kruisje werd 1 april 2011 geplaatst bij de kinderkruisjes.

Klara Klein

Clara Klein / * 17-4-1871 † 11-9-1933

De ouders van Klara KLEIN waren: Johan Eduard Peter KLEIN en Lydia SCHWABELAIND.

Clara werd geboren op 17 april 1871 in Barmen (Duitsland). Zij overleed 11 september 1933, 62 jaar oud te Maastricht (St. Pieter) en werd 14 september 1933 begraven te St. Pieter in vak B X 6. Sterfhuis: Lage Kanaaldijk 7. Zij was ongehuwd en huishoudster van beroep.

 

 

 Rose Marie Louise Andrée Ballieux

 

- Een engelenkopje, ornamenten en kruis -

 

Rose Marie / Ballieux / geboren / 20 sept. 1938 / overleden 19 nov. 1938

 

Detail.

 

Het grafsteentje van Rose Marie Louise Andrée BALLIEUX werd 1 april 2011 op de nieuwe plek geplaatst. Zij werd geboren op 20 september 1938 te Maastricht. Rose Marie overleed 19 november 1938, 2 maanden oud te Maastricht. Rosemarie werd 21 november 1938 begraven te St. Pieter. Sterfhuis Hoge Kanaaldijk 15. Dit grafsteentje stond oorspronkelijk in vak Z (Z 45) en stond voorheen los bij de westelijke muur bij de meest recente uitbreidingsplek in de buurt van het graf van haar ouders. Het grafsteentje staat op de nieuwe locatie nog steeds in de nabijheid van het graf van haar ouders. Zie: vak B 2 Ballieux Knols.

 Lambertus Gerardus Antonius MONTULET

- Een engeltje - 

Ons geliefd zoontje / Bèrke Montulet / * 22 7 1935 / † 9 12 1936

De ouders van Lambertus Gerardus Antonius MONTULET waren:
Matheus Lambertus MONTULET geboren op 2 maart 1906 te St. Pieter. Jeu overleed 9 december 1990, 84 jaar oud te Maastricht en werd 13 december 1990 te St. Pieter begraven.
Anna Maria Leonie HAEREN werd geboren op 4 juli 1902 te Maastricht. Leonie overleed 20 april 1994, 91 jaar oud te Maastricht en werd te St. Pieter bijgezet.
Detail. Zie: vak A Montulet - Haeren.

Bèrke werd geboren omtrent 1935. Hij overleed 9 december 1936, 1 jaar oud te Maastricht en werd begraven te St. Pieter in vak A nr. 51. Dit graf werd geruimd na 1946.

 

 

Dit restant van een kindergraf, nu nog losstaand langs de zuidmuur, verhuist ook naar de nieuwe locatie.