De graven langs de buitenmuur van de kerk.

  De in 2007 teruggevonden fundatiesteen werd 13 oktober 2014 ingemetseld naast het grafmonument voor pastoor Kribs.

 

H Johannes Matthias Kribs / Anna Catharina Kribs 

- Een achtzijdig kruis met knoppen (Acht Zaligheden) en ornamenten - 

De neogotische grafsteenornamenten verwijzen naar kerkornamenten in eenvoudig "maaswerk", zoals ook te zien is in de biechtstoelvormgeving in de kerk "boven". Het maaswerk is veelal een met de passer geconstrueerd geometrisch ornament uit de gotische of neogotische bouwkunst, in het bijzonder in de koppen van vensters, nissen en muurvlakken. Veel voorkomende motieven zijn in de vorm van een rozet, klaverblad of visblaas.

J.M.J. / Gij allen / Die hier / voorbij / gaat / bidt voor de ziel / van zaliger / den wel eerw. heer / J.M. Kribs / Geb. te Wessem / 21 jan. 1822 / priester gewijd / te  Roermond / 17 juni 1848 / pastoor te St. Pieter / 1869 - 1896 / alhier overl. / 20 nov. 1901 / R. I. P. 

en voor de ziel / van zaliger zijn zuster / Mej. A. C. Kribs / geb. te Wessem 25 sept. 1824 / overl. alhier 2 maart 1908 / R. I. P.

Dit grafmonument in vak D (1) werd gerestaureerd door Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

 

19 maart 2011: het topkruis was voorheen al 2 keer afgevallen en beschadigd. Het grafmonument was erg vuil en werd grondig schoongemaakt. Het voorwerk (grondstuk) lag scheef. Het voorwerk werd vernieuwd, opgehoogd en opgevuld met wit marmersplit. Het topkruis werd gerestaureerd.

2 april 2011: halverwege de poetsbeurt. De naam van de steenhouwer wordt geleidelijk zichtbaar. 8 april 2011 de restauratie is voltooid; in een cartouche is leesbaar: H. Tonglet / Scherzinger.

Deze restauratie werd mogelijk gemaakt door de bijdragen van "Vrienden van ...". 22ste project.

De ouders van Johannes Matthias KRIBS waren:

Joannes Henricus Franciscus (Jean Henri François) KRIBS (CREPS) geboren in 1786. Jan huwde Maria Anna (Marie Anne) VALCKENBORGH 12 juni 1819 te Wessem. Hij overleed 6 februari 1866, 80 jaar oud te Susteren en werd 6 februari 1866 te Stein begraven.
Maria Anna (Marie Anne) VALCKENBORGH werd gedoopt op 2 april 1785 te Wessem.

Johannes Matthias KRIBS werd te Wessem geboren op 21 januari 1822 te Wessem. Hij werd tot priester gewijd op 17 juni 1848 te Roermond. Van 1844 tot 1855 was hij kapelaan en onderwijzer te Heer bij Maastricht, in 1856 te Munstergeleen en in Stein van 1856 tot 1869. Hij werd bouwpastoor van de kerk van St. Pieter Boven (1873-1875) en was daar pastoor van 1869 tot 1896. De St. Rochuskapel te St. Pieter werd op zijn initiatief gebouwd (1888). Pastoor Kribs, leefde op een eenvoudige wijze en was erg bekommerd om de armen en de hulpbehoevenden. Hij overleed 20 november 1901, 79 jaar oud te St. Pieter en werd aldaar begraven. Zij ongehuwde zus Anna Catharina KRIBS werd geboren op 25 september 1824 te Wessem en overleed 2 maart 1908, ruim 83 jaar oud, Observantenweg te St. Pieter des namiddags ten zes ure. Catharina werd bijgezet op 5 maart 1908 te St. Pieter in het graf van haar broer. Zij was lid van het Broederschap van het H. Hart en het H. Kruis.

Maria Gertrudis WILLEMS, dochter van Leonard WILLEMS en Anna Elisabeth BOUWENS, was dienstmeid bij pastoor Kribs.
Maria Gertruid werd geboren op 6 april 1817 te Schimmert. Zij huwde Gerard Joseph WEUSTENRAAD, zoon van Johan WEUSTENRAAD en Maria Gertruid KEIJBECK, 29 april 1852 te Houthem. Maria Gertruid overleed 8 november 1877, 60 jaar oud te St. Pieter en werd 11 november 1877 te St. Pieter begraven.

 

Opmerking: het originele grondstuk is niet meer aanwezig.

 

 

Situatie in 1975. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Pastoor Kribs op jongere leeftijd. RHCL. Collectie Dr. J.W.H. Goossens. Nummer: CG 222-002.

   
Op 26 april 1894 was Kribs 25 jaar pastoor. Op de foto staat hij op de preekstoel. Tevens is afgebeeld de nieuwe "hiemel", een geschenk ter gelegenheid van zijn jubileum. Bij de communiebanken zien wij een tafereel uit het laatste avondmaal. De kerkbanken zijn anders dan nu, evenals de opstelling.

Uitsnede: pastoor Kribs op het altaar. Links koster Joannes Hubertus ROSIER 1843-1921 en rechts zijn zoon Matheus Egidius Hubertus (Jeu) ROSIER  1882-1967.

De foto's werden gemaakt door de firma weduwe Ludwig Karel Sohl & zonen. Bron: parochie-archief St. Pieter.

Pastoor Kribs ("Kribske") en zijn zus op het kerkhof te St. Pieter. De pastoor ontvangt de krant tijdens het brevieren. Fotocollectie GAM
Nummer: 3876

1898: het Gouden Priester Jubileum van pastoor Kribs (met emeritaat). Bron: collectie Stichting Oud Sint Pieter.

 

Nederlandsche katholieke stemmen; weekblad, jrg 20, 1898, no 28, 10-07-1898:

St. PIETER, 5 Juli. Gisteren werd hier onder algemeene belangstelling het gouden priesterfeest gevierd van den ZeerEerw. heer J. M. Kribs, oudpastoor alhier. Een prachtig samengestelde stoet, met de fanfare aan het hoofd begeleidde ten 8 ure den jubilaris naar de rijk versierde kerk, waar eene H. Mis van dankzegging werd opgedragen en de Hoog-Eerw. heer Sevriens, pastoor-deken van Maastricht de feestrede hield. Z. D. H. Mgr. Boermans had zich doen vertegenwoordigen. De jubilaris schonk de kerk eene kostbare ciborie. Deze dag was tevens de dag der plechtige aanvaarding der nieuwe pastorie door den ZeerEerw. heer Van Genabeth, opvolger van den jubilaris, een dubbele feestdag dus. Ten éen uur verzamelden geestelijkheid en autoriteiten zich aldaar om den feestdisch.

 

In 1866 werd voor pastoor Kribs een miskelk met pateen en een kelklepeltje vervaardigd door goud- en zilversmid Johannes Antonius Boermans uit Venlo. Zijn opvolger als pastoor te St. Pieter, Frans van Genabeth heeft na het overlijden van pastoor Kribs een inscriptie laten aanbrengen onder de voet van de kelk: IN MEM. REV. DOM. M. KRIBS F. V. GENABETH.

 Verguld zilveren Kelk. Zeslobbige, geprofileerde voet; op de lobben de gegraveerde voorstellingen van crucifix en vijf heiligen (Petrus met sleutels, een abdis, een bisschop, een bisschop die een knielende man zegent en een diaken, behalve Petrus allen zonder attribuut); zeszijdige stam met gotische raamtraceringen; afgeplatte, bolvormige nodus met zes uitstekende knoppen waarop, op wit fond, de letters J E S U S , waartussen traceerwerk; ajour tegencuppa van wingerdbladeren en druiventrossen.

 

 

Emeritus pastoor Kribs voor zijn woning aan de Papenweg. Hij was in 1896 naar deze woning samen met zijn zuster en tevens huishoudster verhuisd. Zijn achterbuurman was de bekende dialectschrijver en dichter Alfons Olterdissen. Fons Olterdissen noemt hem zijn "aaijt Kribske".

Fons Olterdissen omschrijft hem later zo: "De Sint-Pieterskerk is de stichting van het onvergetelijke pastoorke Kribs, in 1901 op tachtigjarige leeftijd overleden. Zelf wonend in een kluisachtig pastorieke, was het fraaie kerkgebouw het gedenkteken van zijn 50-jarig priesterschap. Velen hebben hem nog gekend, met de trouwhartige en toch pientere ogen, de tengere, gebogen gestalte gehuld in de wijde mantel, welks herstel zich toonde in alle tinten van verschoten zwart. Zijn verste reis had de omtrek van een uur nooit overschreden al schroomde hij niet zijn veilig kluisje te verlaten en in een smalle ranke pont de zwaar gezwollen Maasstroom te trotseren wanneer het gold een zieke Ons Heer te brengen."

De in 1822 in Wessem geboren Kribs heeft een wonderbaarlijke gave die Olterdissen met stomheid slaat. De pastoor kan kinderen van tandpijn genezen. Hij sopt daartoe en vinger in wijwater en houdt die vervolgens tegen de zieke tand. Weg pijn! Als tegenprestatie vraagt Kribs een zakje snuif. Dat poeder bewaart hij in een miniatuur zwart gelakte doodskist. Daarop staat in witte letters memento mori. Het 50-jarig priesterjubileum van pastoor Kribs in 1898 wordt door Fons Olterdissen grotendeels georganiseerd. Bron: Huub Noten: "Jao diech höbs us aon 't hart gelege, het leven van Fons Olterdissen" - Maastricht 1996.

De originele "doorleefde" foto is op zwart karton geplakt (16.5 x 10.5 cm) en kwam aan het licht tijdens een onderzoek naar de familie Closset. Foto: collectie Dhr. Ton van Dam.

 

 

 

 

Huwelijksinschrijving in het "trouwboekje" op 7 juli 1894 van het kerkelijk huwelijk, ingezegend in de kerk van St. Pieter tussen Lambertus Hubertus Montulet en Catharina Hubertina Rosier beiden geboren te St. Pieter door J.M. Kribs met parochiestempel. Bron: collectie Stichting Oud Sint Pieter.

Alphonse Olterdissen (1865-1923). Fons Olterdissen huurt in 1896 een deel van een dubbel huurhuis aan de Lage Kanaaldijk nr. 17 te St. Pieter. Kasteleinsdochter Jet Claessens van "De "Bookvink" wordt ingehuurd als huishoudster.

Fons Olterdissen rond 1900.

H Joannes Matthias Franciscus Van Genabeth / Maria Anna Hubertina van Genabeth  / Maria Gertudis Elisabeth van Genabeth

- Een kruis. Een miskelk -

Eeuwigdurend graf.

Detail.

De miskelk (met hostie) is een symbool van de christelijke religie en de eucharistie. De kelk wordt voornamelijk op priestergraven uitgebeeld.

Godvruchtig ... / DEN Z. E. Heer / Fr. Van GENABETH / oud pastoor van St. Pieter / 1896 - 1914 / overleden te Maastricht / in den ouderdom van 80 jaren / 29 - 2 - 1932

Hij ruste in vrede / bij zijne zusters / Maria en Gertrudis

 

 

De ouders van Joannes Matthias Franciscus VAN GENABETH waren:
Leonardus VAN GENABETH geboren op 13 januari 1824 te Dieteren, gemeente Susteren. Hij huwde (1) Maria Cornelia KRIBS (CREPS KRIPS KREPS KNOPS) 20 juni 1848 te Wessem. Leonard huwde (2) Paulina Carolina JOORS 5 april 1872 te Neeritter. Hij huwde (3) Maria Cornelia DAEMEN 20 januari 1893 (26 januari 1893 kerkelijk huwelijk Elsloo) te Elsloo. Leonard overleed 26 november 1903, 79 jaar oud te Elsloo en werd 26 november 1903 te Elsloo begraven. In 1848 was Leonard kleermakersknecht van beroep.
Maria Cornelia KRIBS (CREPS KRIPS KREPS KNOPS) geboren op 12 mei 1820 te Wessem. Zij overleed 7 augustus 1869, 40 jaar oud te Wessem.

Frans werd geboren op 11 juni 1852 te Wessem. Hij overleed 29 februari 1932, 70 jaar en 8 maanden oud, 7 uren namiddag Boschstraat 69 in  het Klooster der Eerwaarde Zusters van het Arme Kind Jezus te Maastricht. Hij werd bijgezet op 4 maart 1932 te St. Pieter in het graf van zijn zussen Maria en Gertrudis.

Van Genabeth was pastoor te St. Pieter van 19 september 1896 tot 1 oktober 1914. Hij was een neef van pastoor Kribs en was voorheen pastoor geweest in Vlodrop, Sint Odiliënberg en Elsloo. Pastoor Jacobus Nicolaus Janssen volgde hem op.

Frans Van Genabeth.
Foto uit: R. Hackeng; de kerken van Sint Pieter II. Maastrichts Silhouet 49.

Limburger Koerier van 2 maart 1932.

Limburger Koerier van 4 maart 1932.

Inschrijving van zijn overlijden in het parochieregister van St. Pieter.

Broers en zussen:

i. Maria Gertrudis Elisabeth VAN GENABETH geboren op 4 april 1849 te Wessem. Gertrudis overleed 25 november 1925, 76 jaar oud in het klooster der Eerwaarde Zusters van het Arme Kind Jesus, Boschstraat 69 te Maastricht. Zij werd begraven op 27 november 1925 te St. Pieter.

Limburger Koerier van 26 november 1925.

ii. Joannes Mathijs Hubertus VAN GENABETH geboren op 8 februari 1851 te Wessem. Hij overleed 23 februari 1851, 14 dagen oud te Wessem.

iii. Joannes Matthias Franciscus VAN GENABETH geboren op 11 juni 1852 te Wessem. Frans overleed 29 februari 1932, 80 jaar oud in het Klooster der Eerwaarde Zusters van het Arme Kind Jesus, Boschstraat 69 te Maastricht. Frans werd begraven op 4 maart 1932 te St. Pieter.

iv. Maria Anna Hubertina VAN GENABETH geboren op 6 juni 1855 te Wessem. Zij overleed 31 juli 1914, 59 jaar oud te St. Pieter "aan de kerk" en werd 3 augustus 1914 begraven te St. Pieter. Zij was ongehuwd. Lid der Congregatie van O.L. Vrouw. Lid van het broederschap des Allerheiligste en van de Erewacht. Zelatrice van het genootschap der H. Kindsheid.

v. Joannes Mathijs Hubertus VAN GENABETH geboren op 17 november 1858 te Wessem. Hij overleed 19 november 1858, 2 dagen oud te Wessem.

Relatieschema:

Gebed opgezegd door Margaretha (Greetje) Blanckers ter nagedachtenis aan F. van Genabeth past. Bron: privé collectie. Dit gebedskaartje bevat gedroogde bloemen uit het Heilig Land. Enkele details.

Pastoor Frans van Genabeth ondertekende deze Eerste Heilige Communieprent van Jules Arnold Henri Hamelers op zondag 17 mei 1903. Bron: RHCL; J.M. Bouvrie: familiearchief Hameleers - Maastricht 1998. St 16.0539.

De ouders van Jules Arnold Henri HAMELERS waren:
Joannes Wilhelmus Hubertus HAMELERS geboren op 27 juni 1845 te St. Pieter. Hij huwde Maria Christina Hubertina HAMELEERS 1 februari 1889 te St. Pieter. Joannes overleed 26 februari 1914, 68 jaar oud te St. Pieter.
Maria Christina Hubertina HAMELEERS geboren op 1 mei 1864 te St. Pieter. Zij overleed 13 februari 1952, 87 jaar oud.

Jules werd geboren op 1 juni 1892 te St. Pieter. Jules overleed 8 januari 1927. Jules was lid van het Kerkelijk Zangkoor. Zie: Hamelers.

 

Laurentius Straetmans had een grafkelder, onder de Onze-Lieve-Vrouwekapel van de nieuwe kerk laten aanleggen (als dank door een financiële bijdrage bij de bouw van deze kerk) en in 1875 worden de stoffelijke overschotten van hem († 1873) en zijn echtgenote († 1866) hier bijgezet. Dit betekent dat zij eerder op een andere plek werden begraven. Laurent was eerst bijgezet in het graf van zijn echtgenote; waar dit graf zich bevond is onbekend. De toegang tot de onder het zijaltaar gelegen grafkelder van de familie Straetmans-Coenegracht bevindt zich bij de achtergevel van de rechter zijbeuk van de kerk. Via een trap onder de dekplaat kan men de gewelfde grafkelder bereiken.

 

Detail.

H Maria Christina Sara Dorothea Coenegracht / Hubertus Theodorus Laurentius (Hubert Theodore Laurentius) Straetmans / Maria Josephina Paulina (Marie Joséphine Pauline) Schoenmaeckers / Gregorius Egidius Philippus (Gilles Philippe Grégoire) Straetmans / Amedée Joseph Hubert Tielens / Maria Félicité Laurence Straetmans

- Een kruis -

A la memoire / de / dame Marie Straetmans / nee Coenegracht / 1838-1866 / et de son epoux / monsieur Laurent Straetmans / 1837-1873 / dame Pauline Straetmans / nee Schoenmaeckers / 1843-1878 / et de son epoux / monsieur Gregoire Straetmans / 1835-1895 / monsieur Amedee Tielens / 1865-1933 / et de son epouse / dame Marie Tielens / nee StRaetmans / 1870-1938 / R. I. P.

Detail.

In deze penant / ligt de / fondatiesteen / L.Straetmans / M.Coenegracht

Een penant is een gemetseld, uitspringend deel van een muurvlak ter versteviging van de muur of om het gewicht van een balk te dragen, een soort steunbeer. Achter deze steen is een loden buis geplaatst met document(en).

Detail raam.

 

Het gebrandschilderde raam in de rechter zijbeuk van de kerk werd geschonken ter nagedachtenis aan de echtelieden Laurentius Straetmans en Maria Coenegracht. De ramen zijn gemaakt in het atelier van Frans Nicolas. Voorstelling: de Annunciatie. Datering: 1875.

Ex munifirentia / Dui Laur.Straetmans / et uxoris ejus / Mariae Coenegracht / BEnefactorum hujus

 

 

 

  Allerzielen 2008. Foto: Breur Henket.
 

Maria Elisabeth Emilie Straetmans / Germaine Marie Julie Pauline Crets / Robert Emile Léon Marie Tielens / Marie Louise Hubertine Léonie Arnoldine Bonhomme / Marcel Jules Louis Marie Tielens / Yvonne Anna Joséphine Crets / Guy Amedée Léon Marie Tielens / Marcel Marie Robert TIELENS / Josephine Maria Tielens-DE GRAAF

 

Dame Emilie Crets de Lichtenberg / nee Straetmans / * 4-5-1874 † 11-6-1970 / dame Germaine Polis / nee / * 23-5-1899 † 4-6-1981 / monsieur Robert Tielens * 4-6-1903 † 6-1-1986 / dame Marie Louise Tielens nee Bonhomme / * 25-1-1905 † 16-3-1993 / et son epoux Marcel Tielens / * 16-8-1904 † 25-5-1993 / comtesse Yvonne Du Monceau De Bergendal / nee Crets de Lichtenberg / * 17-3-1901 † 13-6-2000 / Monsieur Guy Tielens / * 22-9-1927 † 19-7-2007/ Monsieur Marcel Tielens / * 17-5-1931 † 31-12-2015 / Dame Ineke TIELENS nee DE GRAAF / * 30-4-1939 † 16-10-2019 / R. I. P.

 

Situatie in 1986. Ten behoeve van toekomstige bijzettingen ontstond de noodzaak een tweede letterplaat aan te brengen op de muur haaks op de reeds bestaande volledig beschreven letterplaat. Op de grafsteen (afdeksteen ingang) zelf was niet genoeg plek voor nieuwe inscripties. De twee reeds aanwezige inscripties werden weggeslepen en de betreffende namen en data aangebracht op de nieuwe muurplaat.

 

 

Dagblad De Limburger 5 oktober 2005. 

Greetje Blanckers bij haar "woongrot". Foto: collectie Stichting Oud Sint Pieter.

 

 

 

De sluitstenen van de families Coenegracht en Straetmans boven de poorten van de zuidelijke binnenplaats van De Lichtenberg.

 

15 februari 1809 verkoopt de Franse administratie het geconfisceerde particuliere bezit Lichtenberg voor 76.000 francs aan Christianus (Christiaan, Chrétien) Coenegracht "maire" te Maastricht. In 1792 was hij jeneverstoker van beroep. Hij was lid van de administratie van het Arrondissement Maastricht 1794, 1796-1798, door keizer Napoleon benoemd tot maire van Maastricht in 1808, bleef dit tot mei 1815, president van het kiescollege van het arrondissement 1812; hij had aan de universiteit van Leuven wijsbegeerte en rechten gestudeerd, was na 1815 nog lid van de Provinciale Staten van Limburg en lid van het stadsbestuur. Bovendien was hij distillateur. Hij woonde op huize "De Hoogenweerth" te Heugem. In totaal verwierf hij 219 ha, 43 a en 18 ca aan domeingoederen.

Christiaan werd gedoopt op 29 juni 1755 te Maastricht als zoon van Nicolaus COENEGRACHT en Anna Catharina GOESSENS. Hij overleed 18 augustus 1818, 63 jaar oud in de Regtstraat no. 224 (voorheen 103 genummerd) en werd 20 augustus begraven midden in de kerk van St. Pieter onder de kroon. Naast eigenaar van der Lichtenberg was Christiaan nog eigenaar van Hoogcruts, Sinnich en Kasteel De Hoogenweerth (waar hij woonde).

Christiaan (Chrétien) huwde Sara Catharina BEMELMANS, dochter van Antonius Nicolaus Joseph BEMELMANS en Joanna Catharina BERNARD (BERNARDTS), 3 januari 1781 te Maastricht (St. Martinus). Sara Catherine werd gedoopt op 27 januari 1750 te Maastricht (St. Catharina). Zij overleed 26 februari 1829, 79 jaar oud te Maastricht, Regtstraat no 224. Sara Catherine werd bijgezet op 28 februari 1829 te St. Pieter. Dagboek koster Rosier: Rosier: zij is met 4 koetsen uitgebracht. Rentenierster.

Dochter Philippina Maria Theresia Catharina BEMELMANS van het echtpaar Bemelmans-Bernard werd gedoopt op 29 augustus 1759 te Maastricht (St. Catharina). Zij was begijn en overleed 9 maart 1815, 55 jaar te Maastricht. Dagboek Rosier: "Woonde in Wijk bij de stMartinuskerk en is gestorven bij haar zwager burg Conegragt. Ze is met drie koetsen naar sint Pieter gebracht; begraven in de kerk van Sint Pieter precies midden onder de kroon die er hangt."

 

Drs. Mr. Chrétien Coenegracht, Maire van Maastricht 1808-1815. Bron: privé collectie.

Zijn zoon Maria Josephus Joannes Theodorus (Marie Joseph Jean Théodore) Coenegracht, geboren op 7 november 1786 te Maastricht, erft het goed Lichtenberg. Hij overlijdt 12 december 1839, 53 jaar oud. Zijn dochter Maria Christina Sara Dorothea Coenegracht (geboren op 23 september 1838 - overleden 4 mei 1866, 27 jaar oud) bewoont vanaf haar huwelijk met Hubertus Theodorus Laurentius Straetmans (16 juli 1862 te Maastricht) het goed Lichtenberg. Laurent overleed 5 mei 1873, 35 jaar oud (overlijdensaangifte te Gronsveld) te Maastricht. Hij werd 8 mei 1873 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter, waar zijn vrouw eerder was bijgezet. In 1870 kocht hij het fort St. Pieter bij Maastricht met de groeve voor het bedrag van fl. 11.000,--.

Familiewapen Coenegracht(s).
Bron
: Het geslacht (De) (Van) Coenegracht(s): uit Publications Tome LXXI 1935, Maastricht.

Hoogenweerth anno 2008. Foto Breur Henket.Hoogenweerth anno 2008. Foto Breur Henket.

Kasteel De Hoogenweerth - oorspronkelijk een jachtkasteel daterend uit 1444 - te Maastricht ligt aan rivier de Maas op een schiereiland, omringd door bijna 4 hectare parktuin en water. Locale naamsvarianten: Hauwert, kasteel Hoog Weert. Hoogweerdt. Zie: Kasteel de Hoogenweerth - Maastricht.

 

Meer over de geschiedenis van Kasteel De Hoogenweerth: Kasteel de Hoogenweerth. Léon Olislagers - Gronsveld 2009.

 

De ouders van Hubertus Theodorus Laurentius (Hubert Theodore Laurentius) STRAETMANS (STRAATMANS) waren: Philippus Josephus STRAETMANS en Maria Elisabeth BEMELMANS. Philippe werd geboren op 3 maart 1793 te Maastricht. Philippe huwde Maria Elisabeth BEMELMANS 7 november 1833 te Maastricht. Maria Elisabeth BEMELMANS werd geboren op 24 januari 1797 te Maastricht.
 

Laurent werd geboren op 19 augustus 1837 te Maastricht en huwde Maria Christina Sara Dorothea COENEGRACHT, de dochter van Marie Josephus Joannes Theodorus COENEGRACHT en Thérèse Gabriëlle Christine Elisabeth DE RAS, op 16 juli 1862 te Heugem-Gronsveld. Laurent overleed op 5 mei 1873, 35 jaar oud te Maastricht. Hij werd 8 mei 1873 bijgezet te St. Pieter en omtrent 1875 geplaatst in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Laurent woonde te Maastricht en te Gronsveld; hij was grondeigenaar, meelfabrikant, rentenier en lid van de Gemeenteraad van Maastricht. Uit zijn kort voor het overlijden opgemaakte testament blijkt dat beiden daarvoor geruime tijd ziek waren. Hij legateerde een jaarlijkse lijfrente van vier honderd gulden en tweemaal duizend gulden aan zijn keukenmeid Elisabeth JEUNHOMME, omdat zij zijn echtgenote en hem gedurende lange ziektes met de grootste liefde had verzorgd. Aangezien hun huwelijk kinderloos was, had Laurent zijn twee broers Gregoire en Gustave tot zijn erfgenamen benoemd. Marie Christina Sara Dorothea werd geboren op 23 september 1838 te Maastricht. Zij overleed 4 mei 1866 huize "De Hoogenweerth" te Heugem Gronsveld, slechts 27 jaar oud, werd 7 mei 1866 begraven te St. Pieter en omtrent 1875 bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter.

 

Uit het begrafenisregister van St. Pieter:

 

 

De jongere broer van Laurent, Wijnandus Gustavus STRAETMANS werd geboren op 17 mei 1839 te Maastricht. Hij huwde Maria Anna Henrica Frederica BATTA 22 april 1873 te Maastricht. Gustave overleed 23 maart 1898, 58 jaar oud te Maastricht. Hij was advocaat te Maastricht en drieënhalf jaar afgevaardigde voor het gelijknamige district. Hij was bestuurlijk actief als wethouder, Statenlid en gedeputeerde. Regent van het weeshuis "De Nieuwenhof". In de Tweede Kamer was hij een weinig opvallend lid; begin 1886 neemt hij ontslag als kamerlid. Zie: Parlement & Politiek - Mr. W.G. Straetmans.

 

 

Het familiegraf Straetmans / Batta / Bemelmans op de Algemene Begraafplaats Tongerseweg te Maastricht.

Visitekaartje  van Wynandus Straetmans; de achterzijde is gebruikt om aantekeningen te maken voor de aangepaste bereiding van een vernissoort. Bron: privé collectie.

In de gewelfde grafkelder - opgebouwd met mergelstenen en voorzien van een bakstenen vloer - zijn in de mergelstenen diverse namen, data en initialen gekrast. In een mergelsteen is 27 juni 1875 gekrast. De kerk werd ingewijd op 29 juni 1875. De fundatiesteen is gedateerd 4 juni 1875. De datum 27 juni kan de datum van de plaatsing in de grafkelder zijn of minder waarschijnlijk de datum van het gereedkomen van de grafkelder. Ook ziet men de initialen G.S., Grégoire Straetmans? De andere ingekraste namen zijn vermoedelijk afkomstig van de arbeiders aan de grafkelder.

Bij Koninklijk Besluit van 29 mei 1867 werd de status van Maastricht als vestingstad opgeheven. Joannes Henket, webmasters overgrootvader, bewoonde in 1870 de zogenaamde Tiendschuur ten zuiden van Fort St. Pieter; het fort wordt in 1870 in opdracht van Domeinen openbaar geveild. Hoogstbiedende is Laurentius Straetmans, weduwnaar van Marie Coenegracht, met 11.000 gulden. Gerechtsdeurwaarder Regnier uit Maastricht zegt Henket de huur op per datum veiling: 28 mei 1870. De Dienst Domeinen stond echter niet borg voor de ontruiming. Jan Baptist Henket bewoonde waarschijnlijk het wachthuis, een soort grotwoning, van waaruit de entree van de Grote Ingang van het gangenstelsel aan de huidige Mergelweg (voor de fusie Cannerstraat) bewaakt werd. Deze ingang zou in 1916 instorten. De gemeente Maastricht koopt op 13 februari 1919 het fort voor een bedrag van 22.000 gulden van Emilie Straetmans, een nichtje van de vorige eigenaar en echtgenote van Edmond Crets.

 

Het fort gezien vanuit het noordwesten tussen 1910 en 1920 en anno 2006 vanuit het westen tijdens de restauratiewerkzaamheden gefotografeerd.

 

 

Uit het begrafenisregister van St. Pieter:

 

Wapensteen Poort Kasteelhoeve De Hoogenweerth 2, familie Coenegracht-Bemelmans. Bron: Gevelstenen.net.

Familiewapen Tielens.

Voorjaar 2010 werd in de kerk van St. Pieter "boven" in een roosvenster in de eindgevel van het transept dit nieuwe raam gerealiseerd met het familiewapen Tielens.

 

Bron: Centraal Bureau voor Genealogie - Nederland's Patriciaat, 21e jaargang - ‘s-Gravenhage 1933/34.

Stamreeks Tielens:

I. Paulus Tielens1) te Exel. Vermeld in een akte van 1695 als vader van:

II. Hendrik Tielens. Blijkens akten van 1697, 1702 en 8 februari 1708 was hij gehuwd met Clara Erdekens. Hij leefde nog op laatstgenoemde datum. Uit dit huwelijk:

III. Paulus Tielens,  Exel 6 november 1724, trouwt Margriet van Velthoven.

Uit dit huwelijk:

1. Jan.

2. Peter Tielens, was burgerkapitein van Hechtel, trouwt (1) Anna Huysmans; trouwt (2) na 1734 Caton de Rosier, weduwe van M. Wellens.

3. Anna Tielens, was in 1709 gehuwd met Andries Dolemans.

IV. Jan Tielens, waarschijnlijk geboren te Exel, koopman en schepen aldaar in 1740, † Exel 6 juli 1749, trouwt te Exel Anna Maria Gijbels, dochter van Leonardus en Margaretha Bogaerts.

V. Leonardus TIELENS geboren 12 december 1723 te Hechtel-Eksel (België). Hij huwde Elizabetha NE(E)VEN, dochter van Johan NEVEN en Johanna FROIDMONT, 29 april 1754 te Maastricht. Leonard overleed te Maastricht en werd in de kerk begraven op 23 november 1769 te Maastricht, St. Catharina. Hij was Burger van Maastricht in 1758, koopman en bankier. Bij overlijden Bosstraet te Maastricht. Leonard is de stamvader van de Maastrichtse tak Tielens.

 

 

1) De gegevens omtrent generatie I-III zijn ontleend aan de archieven van de Schepenbank van Exel en Hechtel (Belgisch Limburg), berustende in het Staatsarchief te Hasselt. Doop-, trouw- en begraafregisters van Exel zijn bij een brand verloren gegaan, zodat nadere data niet te vinden zijn.

 

1874 pachtte Peter Hardij de hoeve Lichtenberg van Gilles Philippe Grégoire Straetmans, oudste zoon van Philippus Josephus STRAETMANS en Maria Elisabeth BEMELMANS. Grégoire werd geboren op 4 september 1835 te Maastricht en huwde Maria Josephina Paulina (Marie Joséphine Pauline) SCHOENMAECKERS, dochter van Jan Mathias SCHOENMAECKERS en Maria Catharina Hendrika Felicite THONART, 3 februari 1870 te Houthem. Grégoire overleed 22 augustus 1895 te Heugem-Gronsveld, 59 jaar oud en werd bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Hij was koopman en rentenier en woonde op "Château de Hoogenwerth" of "De Houweerd" in Heugem. Pauline werd geboren op 24 juli 1843 te Houthem, overleed 29 juli 1878 te Heugem-Gronsveld op het kasteel de Hoogenweert in de leeftijd van 35 jaar en werd 1 augustus 1878 bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter.

 

 

\

 

Bidprentje van Maria Jozefina Paulina Schoenmaeckers, vrouwe Grégoire Straetmans. Bron: RHCL; J.M. Bouvrie: familiearchief Hameleers - Maastricht 1998. St 16.0539.

 

Kinderen:


i. Maria Félicité Laurence STRAETMANS geboren op 30 december 1870 te Maastricht. Marie huwde Amedée Joseph Hubert TIELENS,
zoon van Philippus Godefridus Hubertus TIELENS en Emma Cornelia STEVENS, 26 januari 1899 te Heugem-Gronsveld. Amedée werd geboren op 21 oktober 1865 te Maastricht. Amedée overleed 26 maart 1933, 67 jaar oud Calvarieberg te Maastricht en werd 30 maart 1933 bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Hij was oud-directeur van de C.V. onder de fa. ,,Gebr. Tielens & Co.” te Meerssen, ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maria Félicité Laurence STRAETMANS overleed 2 december 1938, 67 jaar oud te Meerssen en werd 6 december 1938 bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter.

 

Jean Tielens (1797-1860).Amedée's grootvader Joannes Godefridus Hijacinthus (Jean Godfroid Hyacinthe) TIELENS gehuwd met Anna Wilhelmina (Guilliemina) Josephina Hubertina VAN AKEN was een van de directeuren van de papierfabriek te Meerssen. Zie: Archiefsprokkel_week 45.pdf.
 

Amedée's zoon Robert Emile Léon Marie TIELENS werd geboren op 4 juni 1903 te Heugem-Gronsveld. Robert overleed 6 januari 1986, 82 jaar oud en de asbus werd 26 september 1986 bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter.

 

Een andere zoon Marcel Jules Louis Marie TIELENS werd geboren op 16 augustus 1904 te Heugem-Gronsveld. Marcel huwde Marie Louise Hubertine Léonie Arnoldine BONHOMME, dochter van Pierre Antoine Hubert Arnold BONHOMME en Léonie Ignace Hubertine Marie REGOUT, 26 november 1925 te Maastricht. Marcel overleed 25 mei 1993, 88 jaar oud te Maastricht; de urn werd 29 juli 1993 bijgeplaatst in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Marie Louise Hubertine Léonie Arnoldine BONHOMME werd geboren op 25 januari 1905 te Maastricht, overleed 16 maart 1993, 88 jaar oud te Maastricht. Op 28 april 1993 werd de urn bijgeplaatst in de grafkelder van de familie St. Pieter.

 

Amedée's dochter Paula Marie Joséphine Antoinette TIELENS werd geboren op 20 mei 1906 te Weert-Meerssen. Zij huwde Gerardus Eugène Joseph Cornelius STORMS 22 september 1926 te Meerssen en overleed 18 september 2009, 103 jaar oud te Antwerpen.

 

 Opening van de grafkelder ten behoeve van de bijzetting van de urn van Robert TIELENS in 1986; om privacy redenen is de inhoud van de grafkelder niet zichtbaar gemaakt.

 

Guy Amedée Léon Marie TIELENS, zoon van het echtpaar TIELENS - BONHOMME, werd geboren op 22 september 1927 te Maastricht. Hij huwde Marieke Alida Jacqueline DEURVORST, dochter van Zeno Willem Marie DEURVORST en Alida Maria Adriana Louisa VAN DER HARDT ABERSON, te Battle (Sussex). Guy was oud-projectontwikkelaar Esso Nederland. Guy overleed 19 juli 2007, 79 jaar oud te 's-Gravenhage. De urn werd 22 september 2007 bijgeplaatst in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Mieke werd geboren 13 februari 1927 te Linkebeek (België). Zij overleed 28 december 1990, 63 jaar oud te Stevoort (België).

 

Guys broer Marcel Marie Robert TIELENS werd geboren op 17 mei 1931 te Maastricht. Marcel overleed 31 december 2015, 84 jaar oud te Wassenaar. De urn werd 6 februari 2016 bijgeplaatst in de grafkelder van de familie te St. Pieter.

 

 

6 februari 2016.
ii. Augusta Maria Elisabeth STRAETMANS geboren op 6 november 1872 te Maastricht. Augusta huwde Joseph Hubert HILLEN,
zoon van Gerard HILLEN en Maria Catharina Hubertina SCHREUDERS, 9 juli 1898 te Gronsveld. Dit echtpaar werd begraven te St. Pieter. Zie: vak D Hillen
iii. Maria Elisabeth Emilie STRAETMANS werd geboren op 4 mei 1874 te Maastricht. Emilie huwde Edmond Arnold Henri Jules CRETS, wijnhandelaar,
zoon van Jacques Jules CRETS en Anna Henriette Joanna Elisabeth SCHREUDER, 24 mei 1898 te Gronsveld. Emilie overleed 11 juni 1970, 96 jaar oud te Brussel en werd bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Zie: Stamboom Léon Cretz - GeneaNet.

iv. Marie Eugenie Louise STRAETMANS geboren op 21 juli 1876 te Heugem Gronsveld. Marie huwde Maxime DU MOULIN 1 augustus 1899 te Maastricht.
v. Maria Francisca Alphonse Pauline STRAETMANS geboren op 28 juli 1878 te Heugem Gronsveld.

 

 

Advertentie uit het Tweede Nationaal Bondscongres voor den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand te Maastricht op 19 en 20 juli 1905, Schols - Maastricht. Bron: privé collectie.
Ansichtkaart Châlet Lichtenberg te St. Pieter uit 1908. Bron: collectie Breur Henket. Jean Hubert Joseph CEULEN, zoon van Pieter Leonard Hubert CEULEN - de laatste burgemeester van de gemeente St. Pieter van 1910-1920 - en Anna Maria Léonie NICOLAÏ, zou later de eigenaar worden van het Chalet Lichtenberg. Op het balkon brouwersknecht Guillaume Hubert GORISSEN en zijn echtgenote Anna Clara KEIJMIS.


 

Edmond werd geboren op 28 augustus 1868 te Maastricht en huwde Maria Elisabeth Emilie STRAETMANS, dochter van Gregorius Egidius Philippus STRAETMANS en Maria Josephina Paulina SCHOENMAEKERS, 24 mei 1898 te Gronsveld. Edmond overleed te Brussel.

 

 

Kinderen:

i. Germaine Marie Julie Pauline CRETS, geboren op 23 mei 1899 te Maastricht. Germaine huwde Edmond Frans POLIS, zoon van Frans Lodewijk POLIS en Jeanne Adèle DUMONCEAU (LE DUMANCEAU), op 12 januari 1922 te Maastricht. Germaine overleed 4 juni 1981, 82 jaar oud te Maastricht. Zij werd bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Frans werd geboren op 2 mei 1894 te Maastricht. Frans POLIS overleed in 1966, 72 jaar oud. Hij was vanaf 1937 directeur van de Fa. Arnold Bonhomme.

Zie: Adresboek.

ii. Yvonne Anna Joséphine CRETS geboren op 17 maart 1901 te Maastricht. Zij huwde Jean Jules Emile Marie Graaf DU MONCEAU DE BERGENDAL, zoon van Arnold Henri Jean Jules Lucien GRAAF DU MONCEAU DE BERGENDAL en Emilie Josephine DE KUYPER, op 12 januari 1922 te Maastricht. Yvonne overleed 13 juni 2000, 99 jaar oud te Brussel; ook zij werd bijgezet in de grafkelder van de familie te St. Pieter. Jean werd geboren op 13 januari 1890 te Bonlez (België). Hij overleed 22 juni 1966, 76 jaar oud te Nairobi (Kenya).

Voorjaar 2010 werd in de kerk van St. Pieter "boven" in een roosvenster in de eindgevel van het transept dit nieuwe raam gerealiseerd met het familiewapen Du Monceau de Bergendal.

Zie verder: De historie van kasteel hoeve Lichtenberg en Straatman(s) / Straetman(s) Genealogie.

27 juli 2013. Voormalige burgemeester van Ottignies Yves du Monceau overleden.
Bron: Belga

Graaf Yves-Jean du Monceau de Bergendal is zaterdag overleden in zijn woning in Ottignies Louvain-la-Neuve aan de gevolgen van kanker. Hij werd 91 jaar. Dat kondigde zijn familie zondag aan. Hij was gedurende dertig jaar burgemeester van Ottignies. Hij laat vier kinderen na.

Yves du Monceau zag het levenslicht in Ukkel op 23 oktober 1922. Hij oefende verschillende belangrijke politieke en economische functies uit. Zo was hij van 1959 tot 1989 burgemeester van Ottignies. Hij wordt beschouwd als een van de stichtende vaders van Louvain-la-Neuve. Hij was ook senator van 1971 tot 1985 en zetelde in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 1985 tot 1988. Hij was daarnaast ook lid van de provincieraad van Brabant in 1988 en 1989. Du Monceau was ook vicevoorzitter van de groep GIP, die werd gekocht door winkelketen Carrefour. Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam hij ook deel aan de landing op Normandië, nadat hij in Groot-Brittannië zich bij de Britse troepenmacht had aangesloten. Hij nam ook deel aan de bevrijding van Ottignies. Du Monceau kreeg verschillende onderscheidingen, zoals de Belgische Grootofficier in de Leopoldsorde en Commandeur in de Orde van Leopold II, en Ridder van het Britse Rijk. De begrafenisplechtigheid vindt plaats donderdag om 11.00 uur in de parochie Saint-François in Louvain-la-Neuve.

Familiewapen DUMONCEAU: een rechtop geplaatst gouden zwaard, het eerste kwartier bovendien vermeerderd met een blauwen schildhoek, wederom beladen met een rechtop geplaatst gouden zwaard (a1 die zwaarden met een stootplaat, die de vorm heeft van twee triangels elk met het toppunt in de greep bevestigd); II en III in goud een zwarte schuinbalk, beladen met drie gouden vogels, stappende in, de richting van die balk. In een rood hartschild over alles heen, drie zilveren bloemen elk van acht spitse bladen (van de vorm der bladen van een vijfblad), met gouden hart, 2 bloemen van boven en 1 van onderen. Schildhouders: twee roodgetongde gouden leeuwen, elk een banier houdende; die ter rechterzijde rood, beladen met een omgewenden gouden leeuw, gedekt met een koningskroon van hetzelfde, met de opgeheven reohterpoot een zilveren zwaard met gouden gevest schuinrechts en in de linker neerwaartse poot een bundel van zeven zilveren pijlen houdende; de banier ter linkerzijde blauw, beladen met een gouden W.; elke banier omzoomd met gouden franje en gehecht aan een gouden tournooilans met zilveren spits en gouden koorden en kwasten. Wapenspreuk: "Herinnering aan verdiensten"" en voor de Belgische takken: "Pretium laboris", terwijl de W. in de banier vervangen is door een L.

Graaf Charles Henri Félix DUMONCEAU (* 1827 † 1918) gehuwd met Gravin Sophie Félicie DE FORESTIER, was onder andere adjudant van koning Willem III en werd René Zürich genoemd, vanwege een uitstapje naar Genève, Lyon en Montpellier. Mannelijke telgen uit het geslacht Dumonceau zouden anderhalve eeuw als adjudant van de Nederlandse vorsten dienen.