Stichting GRAFMONUMENTEN Sint Pieter.

H Wilhelmus ROYMANS - Maria Ida CLAESSENS / Wilhelmus Hubertus ROYMANS /Henricus NicolAas Hubertus ROYMANS

- Een steen, een kruis, een miskelk -

Hier rusten/ denhr Wilhs Roymans / echtgt van Ma IA Claessens / oud burgemr dezer gemeente / geb. 13 oct.1792 overled. 22 dec 1868 / __ / vrouwe Maria Ida Claessens /echtgte  van Wilhs ROYMANS / geb. 5 mei 1800 overl. 23 jan 1867 / __ / Wilhs Hubs ROYMANS zoon / geb. 16 april 1836 overl. 13 feb 1871

Den weleerw. Hr Henrs Nicols Hubs / ROYMANS zoon / in leven kapelaan te St Geertruid / Geb. 9 nov.1840 / te Maastricht overled. den 14 / en hier begraven den 18 jan. 1881 / R.I.P.

 

 

De ouders van Wilhelmus ROYMANS (ROOYMANS) waren Johannes ROYMANS (ROIMANS ROUMANS) en Maria Helena LODEWICK (LODUWICK). Jean werd gedoopt op 12 april 1759 te St. Pieter. Hij huwde Maria Helena LODEWICK (LODUWICK), dochter van Joannes Henricus LODEWIJCK en Maria Elisabetha WILLEMS, 13 mei 1787 te Heugem. De huwelijksgetuigen waren Wilhelmus HAMELAERS en Maria Agnes LODUWICK. Jean overleed, 79 jaar oud op 23 maart 1839 te St. Pieter en werd bijgezet op 25 maart 1839 te St. Pieter. Maria Helena LODEWICK (LODUWICK) werd gedoopt op 14 september 1761 te St. Pieter. Zij overleed 15 juli 1827, 65 jaar oud te St. Pieter en werd begraven op 17 juli 1827 te St. Pieter. Dagboek Rosier: bij het lijk waren 152 lijklui.

Detail voorzijde.

J. Coenen was de maker van deze grafsteen. Detail bovenzijde steen.

Willem werd geboren te St. Pieter en op 13 oktober 1792 te Maastricht in de parochie St. Nicolaas gedoopt. De doopgetuigen waren Nn. LODEWICK en Nn DANIELS. Hij is een neef van Anna Maria ROYMANS gehuwd met Hendrick HENKET. Zie: vak B Anna Maria ROYMANS. Willem huwde Maria Ida CLAESSENS (de nog enig levende dochter van Winandus CLAESSENS en Maria Ida LEMPERÉE) 1 juni 1826 te St. Pieter.

 

 

Kinderen:

i. Maria Helana Hubertina ROYMANS, geboren op 19 juli 1827 te St. Pieter en 20 juli 1827 gedoopt te St. Pieter. Zij overleed 1 juni 1893, 65 jaar oud te St. Pieter langs het Kanaal en werd 5 juni 1893 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.
ii. Maria Catharina Hubertina ROYMANS, geboren op 14 januari 1829 te St. Pieter. Zij overleed 15 maart 1893, 64 jaar oud te Oostende. Zij werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.
iii. Maria Ida Hubertina ROYMANS geboren op 20 september 1830 te St. Pieter. Zij huwde Petrus Hubertus Eduardus PEREBOOM 14 april 1864 te St. Pieter. Maria overleed 6 december 1890, 60 jaar oud te St. Pieter langs het Kanaal en werd 9 december 1890 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

iv. Johannes Hubertus ROYMANS (ROIJMANS ROOYMANS) geboren en gedoopt op 22 januari 1833 te St. Pieter. Hij overleed 20 juli 1840, 7 jaar en 6 maanden oud te St. Pieter (woonde op het Torentje) en werd begraven op 21 juli 1840 te St. Pieter.
v. Winandus Hubertus ROYMANS geboren en gedoopt op 10 maart 1835 te St. Pieter. Hij overleed 7 mei 1835, 2 maanden oud te St. Pieter en werd 8 mei 1835 begraven te St. Pieter.
vi. Wilhelmus Hubertus ROYMANS geboren op 15 april 1836 te St. Pieter en gedoopt op 15 april 1836 te St. Pieter gedoopt door de pastoor van Ekkelder. Hij  overleed na 19 december 1870, 34 jaar oud en werd 16 februari 1871 bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

 

13 februari 1871: Wilhelmus Hubertus ROIJMANS. Den 20 december is vermist Willem Roymans oud 26 jaar (?) "toen heijt het gevroren" (Dagboek Rosier). Hij werd aangetroffen op 13 februari 1871 om acht uur 's morgens op de oever van de Maas genaamd aan den Koek door Renier KITZEN, 29 jaar oud, schipper van beroep wonende te Grevenbicht en Henri KITZEN, 27 jaar oud, schipper, woonachtig te Grevenbicht. De aangifte werd gedaan in de gemeente Mechelen (Belgisch Limburg).

 

Le courrier de la Meuse van 15 februari 1871.

 

vii. Hendrik Hubert ROYMANS geboren en gedoopt op 16 oktober 1838 te St. Pieter. Hij overleed 2 maart 1840, 1 jaar oud te St. Pieter en werd 3 maart 1840 begraven te St. Pieter.
viii. Henricus Nicolaas Hubertus ROYMANS geboren en gedoopt op 9 november 1840. Hij overleed 14 januari 1881, 40 jaar en 2 maanden oud, bij tijdelijk verblijf Tongerschestraat 2220 (nu nr. 25) te Maastricht. Hij werd bijgezet in het graf van zijn ouders op 18 januari 1881 te St. Pieter. Henricus was kapelaan ("Roomsch Katholieke Priester") te St. Geertruid. "Het is die dag slegt weer geweest" (Rosier).

 

Uit het begrafenisregister van St. Pieter:

 

ix. Maria Hubertina ROIJMANS geboren en gedoopt op 14 november 1842 te St. Pieter. Zij huwde Norbertus Fredericus Josephus PENDERS 28 april 1874 te Geulle en overleed 6 februari 1901, 58 jaar oud te Geulle.

 

 

 

 

Pastoor Wlhelmus Heijnen (1789 - 1869) noteert op 5 januari 1825 in zijn Pro Memoria:

"De kerk is zeer klein, en heeft maar eenen gang, in de kerk is niets schoons, niets treffelijks, oude prullen genoeg: de biechtstoel is nieuw en het eenige meubel van deugd. Er is een klein orgelje; gene banken, negen nieuwe banken heb ik er geplaats, en alles laten verven. Scholtis of burgerneyster is Willem Roymans, een jongen hier woonachtig op den Blekerij, en genoeg van goeden imborst. De bevolking van Sint-Pieter is van omtrent de 680 zielen. De koster is Johannes Rosier, een man die goed oppast in de kerk, maar den zang niet kent. De zang trekt meer op straatliederen, dan op kerkzang. Geen luister noch plechtigheid worden aan den uiterlijken Dienst gegeven. lk zal dit niet lang dulden."

 

De oude kerk, pastorie en kerkhof voor 1841 (nog geen zijbeuk, deze was in oktober 1841 afgebouwd). Afbeelding uit: De Nedermaas 1924-1925. Zie: Historie van kerken en kerkhof St. Pieter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willem overleed te St. Pieter op 20 december 1868, 76 jaar oud op de "Torentjens" en werd 22 december 1868 te St. Pieter bijgezet. Hij was burgemeester van St. Pieter geweest, herbergier en opvolger-eigenaar van "De Torentjes". Burgemeester van St. Pieter van 1819-1830. Hij moest in november 1830 aftreden wegens sympathie voor de Belgische Revolutie. In 1864 en 1868 wordt hij vermeld als rentenier. Maria werd geboren op 5 mei 1800 (15 Floréal an VIII) te St. Pieter. Zij overleed 23 januari 1867 om 08.00 uur, 66 jaar oud te St. Pieter en werd 25 januari 1867 te St. Pieter begraven. Zij werden hoogst waarschijnlijk begraven op het oude kerkhof en deze grafsteen is later verplaatst. Willem was in het bezit van een groot gedeelte van het huidige kerkhof. Zie: Kerkhistorie.

 

10 juli 1822: handtekening van Wilhelmus ROYMANS schout en ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente Sint Pieter.

Uit het "Register van begraffenissen te st. pieter van het jaar 1868" van koster Joannes Rosier.

 

 

Pastoor Dohmen werd 21 maart 2005 begraven te St. Pieter in vak B. De plek van zijn graf werd uitgekozen vanwege de veronderstelde ligging tegenover het graf van pastoor Kribs. Het graf van Maria Ida Hubertina ROYMANS - Maria Catharina Hubertina ROYMANS en Maria Helena Hubertina ROYMANS werd voor het maken van dit graf wellicht onbewust geschonden. De grafsteen werd voorlopig op de steen van Wilhelmus ROYMANS - Maria Ida CLAESSENS - Wilhelmus Hubertus ROYMANS en Henricus Nicolaas Hubertus ROYMANS gedropt. O.a. 2 religieuzen en een oud burgemeester van St. Pieter werden op deze wijze en mijn inziens onterecht terzijde geschoven. Ruim 2 jaar later lagen deze grafstenen er nog altijd op deze ongewenste wijze.

 

5 november 2009 werd in opdracht van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter begonnen met de realisatie van de restauratie en herplaatsing van de betreffende graven; de grafstenen worden schoongemaakt. Nieuwe fundaties worden gemaakt en de stenen opnieuw in rij gelegd uitgaande van de voorzijde van het graf van pastoor Dohmen. De achterzijde van het graf van pastoor Dohmen wordt nu na 4 jaar eindelijk eens netjes afgewerkt. De grafsteen van Jacob-Pereboom werd tijdelijk verwijderd, maar is teruggeplaatst in dit vak. Dit graf is inmiddels geadopteerd. Dit alles werd mogelijk gemaakt door schenkingen van parochianen aan Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.

 

30 november 2009: de betonkaders zijn geplaatst en de grafsteen Gielkens is voor hergebruikt overgebracht van vak D naar vak B. Een restant van een oud grafmonument uit vak B is voorlopig geplaatst op het voormalig graf Gielkens. Dit graf is geadopteerd.

30 november 2009

 

23 januari 2010: nog enkele lijmresten verwijderen; de miskelk dient nog ingekleurd te worden en nog wat kiezel ter opvulling is noodzakelijk.

 
Detail. Detail.

23 maart 2010 restauratie afgerond.

Aan de restauratie van de grafstenen van de familie ROYMANS - CLAESSENS werd 5 november 2009 begonnen. De restauratie werd 23 maart 2010 afgerond. Adoptiegraf. Schenking privé persoon. 8ste en 9de project van Stichting Grafmonumenten Sint Pieter.

 

 

Detail.

H Maria Ida Hubertina Roymans - Maria Catharina Hubertina Roymans - Maria Helena Hubertina Roymans

- Een kruis -

Hier rusten / vrouwe Maria Ida Hubertina / Roymans / echtgenoote van / Petrus Hubertus Eduardus / Pereboom / geboren te St Pieter den 20n september 1830 / aldaar overleden den 6n december 1890.  /  __ / mejufvrouw Maria Catharina Hubertina / Roymans / in leve zuster Maria Antonia / der arme Clare Coletiënen te Ostende  / geboren te St. Pieter den 14n january 1829 / en overleden te Ostende den 15n maart 1893.  / __ / mejufvrouw Maria Helena Hubertina / Roymans / geboren te St Pieter den 19n july 1827 / en aldaar overleden den 1n juny 1893 /  __

 

De ouders van Petrus Hubertus Eduardus PEREBOOM waren Johannes Petrus PEREBOOM en Gertrudis Hubertina A CAMPO. Petrus huwde Maria Ida Hubertina ROYMANS, dochter van Wilhelmus ROIJMANS (ROOYMANS) en Maria Ida CLAESSENS, 14 april 1864 te St. Pieter. Maria Ida Hubertina ROYMANS werd geboren op 20 september 1830 te St. Pieter. Maria overleed 6 december 1890, 60 jaar oud te St. Pieter en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter.

Detail voorzijde.

 

J. Coenen was de maker van deze grafsteen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hun dochter Maria Coleta Helena Hubertina PEREBOOM werd geboren te Maastricht en huwde Hendricus Godefridus JACOB 15 mei 1900 te St. Pieter. Zie: vak B Jacob.

De Torentjes:

 

Lucas SPREUWART en zijn echtgenote Cecile VAN DER HALLEN erfden de bezitting voor 1569. Hun zoon Theodore gehuwd met Anna THISIUS volgt op als eigenaar. Hun zoon Theodoor Renier SPREUWART draagt 30 oktober 1684 de bezitting - overigens in slechte staat verkerend - over aan Antoon VAES gehuwd met zijn zuster Anna Maria SPREUWART. Lambertus EIJSSEN bezit in 1747 een deel van het huis Beauvors (Boovers, Bovers) of een deel van de Torentjes; hij testeert 24 juli 1747 t.o.v. notaris F. D. Janssens te Maastricht, rentmeester en zaakwaarnemer van de familie De Vaes. Jacobus de MÉE gehuwd met Maria Catharina ROOSEN  krijgt op 25 mei 1750 door ruil van andere landerijen met Michel François Antoine, baron de SELYS FANSON, het huis in bezit. Deze laatste was waarschijnlijk een neef van Jean Baptiste VAN DER VEKENE gehuwd met een kleindochter van Antoon VAES. Maria Catharina ROOSEN, douairière van Joannes Jacobus DEMÉE, in leven president-schepen van Luikse zijde te Maastricht, verkoopt het goed "Spreeuwarts toorntjes" 20 maart 1795 aan Martinus CLAESSENS gehuwd met Catharina JASPERS (met als onderpand voor de afgesloten obligatie o.a. "Den Rooden Haen"). Het huis De Torentjes was het beleg van Maastricht in 1794 niet ongeschonden doorgekomen. Zie: Petrus Egidius Klaessens.

Zijn zoon Winand CLAESSENS (KLAESSENS) wordt in 1810 eigenaar en bewoner van "De Torentjes". De aangebrachte gevelsteen met de tekst: "anno/W.K./1810" (geen afbeelding van bekend) wijst hier op. 1842 neemt zijn schoonzoon Nicolaas ROOIJMANS het bezit over. Willem ROIJMANS, burgemeester van St. Pieter en herbergier werd opvolger-eigenaar van "De Torentjes". Zijn echtgenote Maria Ida CLAESSENS, dochter van Winand, overlijdt 23 januari 1867 op De Torentjes om 08.00 uur. In 1869 bezat schoonzoon Petrus Hubertus Eduardus PEEREBOOM gehuwd met Maria Ida Hubertina ROOIJMANS "De Torentjes". Zij verkochten het goed in 1871 aan Nicolas PIERRE gehuwd met Maria Johanna TASNIER. Zie: "Spreeuwarts Thoorenthien" (De Torentjes).

De ouders van Maria Catharina Hubertina ROYMANS waren Wilhelmus ROIJMANS (ROOYMANS) en Maria Ida CLAESSENS. (Zie boven). Maria werd geboren op 14 januari 1829 te St. Pieter. Zij overleed 15 maart 1893, 64 jaar oud te Oostende en werd bijgezet in het familiegraf te St. Pieter. Zij was in leven zuster van de arme Klaren of Carlissen Coletiente te Oostende onder de naam Maria Antonia.

Wie zijn de Arme Clarissen? Zij zijn het die de oproep van de Heilige Clara hebben gehoord: "Heb Hem lief met heel je hart !" Vurig volgen zij haar naar die verborgen plaats waar Christus Zich zo intens openbaart dat men zichzelf verliest. Aan de drie religieuze geloften - gehoorzaamheid, armoede en kuisheid - voegen de Clarissen een vierde gelofte toe: leven als slotzusters. Het is de radicale keuze om alleen voor God te leven die de Clarissen maakt tot een van de weinige ordes van slotzusters die een contemplatief leven leiden. De Clarissen zijn niet alleen de grootste orde van slotzusters maar ook een van de oudste…..en sommigen zouden zelfs zeggen de eerste orde, aangezien de Clarissen de eersten waren die de gelofte om als slotzusters te leven omarmden en deze gelofte omarmden met grote liefde. "Omarm de Arme Christus.", was het vurige verlangen van de Heilige Clara voor al haar dochters. Gesticht in 1212 door de Heilige Clara is de orde van de Clarissen in feite een reusachtige familie van kloosters verspreid over alle werelddelen.